REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CISTA PROVO

Općinsko vijeće

 

KLASA:021-01/19-02/01

URBROJ:2129/02-19-01-05

Cista Provo, 9. rujna, 2019.g.

 

Temeljem  članka 33. Statuta Općine Cista Provo,(“Službeni glasnik Općine Cista Provo “br.01/13) i  sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Cista Provo za dan 17. rujna, 2019. g. (UTORAK) , s početkom u 20.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo,
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za razdoblje od 01.01.2019.godine 30.06.2019.godine
 3. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Općine Cista Provo,
 4. Sufinanciranje kupovine školskog pribora, ( radnih bilježnica i sl.) za učenike koji pohađaju osnovne škole na području Općine Cista Provo,
 5. Tekuća problematika, …

Zbog  važnosti  navedene problematike mole se članovi Općinskog vijeća za nazočnost ovoj sjednici.

Napominjem da ćemo, poštivajući načelo transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave, ovaj poziv te materijale za sjednicu Općinskog vijeća , postaviti na internetsku stranicu Općine Cista Provo.


DOSTAVITI:

-svim članovima Opć.vijeća

-Pismohran-ovdje

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mate Budić 

 

Upravu čini općinsko vijeće i načelnik općine (sa zamjenikom). Općinsko vijeće po statutu broji 11 članova.

Sadašnji saziv:

 1. Mate Budić – HDZ – predsjednik
 2. Ivan Kegalj – HDZ
 3. Pero Bodrožić – HDZ
 4. Tomislav Šitum – HDZ
 5. Marijan Abramović – HDZ
 6. Romana Ćoso – HDZ
 7. Zorislav Lončar – HDZ
 8. Ivica Šitum- HDZ
 9. Nikola Bodrožić-Brnić – HDZ
 10. Elizabeta Knezović – HDZ
 11. Elvis Zelić – HDZ

 

 

 

 

Skip to content