Statut Općine

  

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine Cista Provo» br.02/09), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Cista Provo  na    sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine  donosi

 

STATUT OPĆINE CISTA PROVO

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Cista Provo, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Cista Provo, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Cista Provo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

Članak 2.

 

Općina Cista Provo je jedinica lokalne samouprave.

Naziv općine je Općina Cista Provo.

Općina Cista Provo je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Cisti Provo; adresa: Općina Cista Provo, Trg dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo.

 

Članak 3.

 

Područje Općine Cista Provo utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća sljedeća naselja: Aržano, Biorine, Cista Provo, Cista Velika, Dobranje i Svib.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Lovreć, Šestanovac  i Trilj te granicom RH sa RBiH.

Ako se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju sa granicama rubnih naselja, odnosno mjesta koje s Općinom čine  prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, onda će granicu Općine predstavljati granice takvih rubnih naselja.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

Članak 4.

 

Općina Cista Provo ima pečat okruglog oblika sa grbom Republike Hrvatske i tekstom: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Cista Provo, Općinsko vijeće, načelnik, redni broj.

1.OBILJEŽJA OPĆINE CISTA PROVO

 

Članak 5.

Općina Cista Provo ima grb i zastavu.

 

Štit grba Općine je crvene boje.

Na štitu su križno ukomponirani ključevi.Desni ključ je žute boje,a lijevi ključ je bijele boje.

 

Zastava Općine je plave boje, omjera širine i dužine 1:2.

Grb je smješten u gornji lijevi kut zastave.

 

Način uporabe grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.

 

Članak 6.

 

Dan Općine Cista Provo je 29.lipnja blagdan Sv.Petra koji je svečan i  slavi se kao općinski blagdan.

Povodom svečanosti Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 7.

 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Cista Provo, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

           

Članak 8.

Javna priznanja Općine Cista Provo su:

 1. Počasni građanin Općine Cista Provo
 2. Nagrada Općine Cista Provo za životno djelo
 3. Nagrada Općine Cista Provo
 4. Zahvalnica Općine Cista Provo

 

Članak 9.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

1.SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 10.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Cista Provo uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 11.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Članak 12.

 

Sporazum  o suradnji  Općine Cista Provo i općine ili grada druge države objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Cista Provo».

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 13.

 

Općina Cista Provo je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Cista Provo.

 

Članak 14.

 

Općina Cista Provo u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području ,
 • održavanje javnih cesta ,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Općina Cista Provo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 15.

 

Općina Cista Provo može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 16.

 

Općinsko vijeće Općine Cista Provo, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

1. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 17.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 18 .

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u  popis birača Općine

 

Članak 19.

 

Osim iz razloga navedenih u članku 18.stavku 1. ovoga Statuta , referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

           

 

Članak 20.

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i podrućnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

 

Članak 21.

 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 22.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Cista Provo, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 23.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće, osim ako se radi o savjetodavnom referendumu.

 

 

Članak 24.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

 

Članak 25.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovog Statuta.

 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 26.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 27.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine   te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine  odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

VII. TIJELA  OPĆINE CISTA PROVO

 

Članak 28.

 

Tijela Općine Cista Provo su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 29.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 30.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

  

Članak 31.

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Cista Provo čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine Cista Provo,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu, članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,
 • odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koji su u većinskom vlasništvu Općine,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 32.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednoga potpredsjednika.

 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

 

Općinsko vijeće ima 11 (jedanaest) vijećnika.

 

 

Članak 35.

 

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

 

Članak 36.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku danom, dostave pismene ostavke
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Općine Cista Provo, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

 

Članak 37.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 38.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

 

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 39.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

1.1.  RADNA TIJELA

 

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Mandatna komisija.

 

Članak 41.

 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Članak 42.

 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 43.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 44.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 45.

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

 

Mandat općinskog načelnika traje  četiri godine

 

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Cista Provo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razriješava upravitelja vlastitog pogona,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o obavljanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razriješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općine,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Članak 46.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

 

Članak 47.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika  tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Općinski načelnik  podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 48.

 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 49.

 

Općinski načelnik ima zamjenika  koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen  obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenju odluka, potpisivanja akata i sl.

      

Članak 50.

 

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

 

Članak 51.

 

Općinski načelnik i zamjenik načelnika mogu odlučiti, da li će svoju dužnost obavljati profesionalno ili ne..

 

Članak 52.

 

Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom odjave prebivališta s područja Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovog članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

 

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

 

Članak 53.

 

Općinski načelnika i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

 

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

VII. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 54.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Cista Provo, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik..

 

Članak 55.

 

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 

Članak 56.

 

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

 

Članak 57.

 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Cista Provo.

 

VIII. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 58.

 

Općina Cista Provo u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti.

 

Članak 59.

 

Općina Cista Provo osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

 

U trgovačkim društvima u kojima Općina Cista Provo ima udjele ili dionice Općinski načelnik, ili druga osoba koju on odredi , član je skupštine društva , ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

 

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Cista Provo može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 60.

 

Na području Općine Cista Provo osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 61.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Mjesni odbori na području Općine su: Aržano, Biorine, Cista Provo, Cista Velika, Dobranje i Svib.

 

Članak 62.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem u Općini, te Općinski načelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 63.

 

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 64.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju,(imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe),predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 65.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 66.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora se posebnom odlukom Općinskog vijeća .

 

Članak 67.

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke  o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 (trideset) dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 68.

 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova..

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin  koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 69.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 70.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Članak 71.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih  potreba na svom području

 

Članak 72.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 73.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 74.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 75.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Općine.

 

Članak 76.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 77.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik .

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

           

X. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE CISTA PROVO

 

Članak 78.

           

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Cista Provo, čine imovinu Općine Cista Provo.

 

Članak 79.

 

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog  vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine.

 

Članak 80.

 

Općina Cista Provo ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Cista Provo  su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Cista Provo u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 81.

 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka  Općine Cista Provo iskazuju se u proračunu Općine Cista Provo.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 82.

 

Proračun Općine Cista Provo i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 83.

 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 84.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 85.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XI. AKTI OPĆINE

 

 

Članak 86.

 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte .            

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 87.

 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 88.

 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 89.

 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Cista Provo.

 

Članak 90.

 

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije ili pokrenuti upravni spor.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 91.

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Članak 93.

 

Detaljnije odredbe o aktima Općine Cista Provo i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 94.

 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 96.

 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Općine Cista Provo i na internetskim stranicama Općine

 

 

Javnost rada općinskog načelnika  osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Cista Provo i na internetskim stranicama Općine.

 

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 99.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik  i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen i  podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 100.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine Cista Provo» br.2/09) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

             

 

Članak 101.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Cista Provo.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Cista Provo (Službeni glasnik Općine Cista Provo  br. 2/09.).

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CISTA PROVO

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Klasa : 012-03/13-01/1

Ur. br. 2129/01-01-13-1

Cista Provo, 20.ožujka ,2013.g.    

Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Budić                             

 

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Cista Provo                                        

 

Skip to content