REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-7
Cista Provo, 19.listopada, 2018.g.

Na temelju odredbi  članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ), u svrhu prijema u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo , za koji je objavljen Oglas dana 24.rujna 2018.g., Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo u sastavu Božo Ćubić, Marijan Kurtović i Marija Bilić, na sjednici održanoj 19.listopada 2018.g.,donosi i  objavljuje

 

I Z V J E ŠĆ E

 o provedenom oglasnom postupku s Rang listom kandidata

 

 I.Povjerenstvo utvrđuje:

u otvorenom postupku zaprimljene su 2 (dvije) pravodobne prijave kandidata i obje su ispunjavale formalne uvjete određene predmetnim Oglasom.

  • – poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti gore spomenutih kanidata objavljen je na internetskoj stranici Općine Cista Provo opcina-cista-provo.hr i na Oglasnoj ploči Općine Cista Provo, Trg Dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo, s napomenom da ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na Oglas.
  • – na provjeru znanja i sposobnosti zakazanu za 19.listopada, 2018.g u 11.00 sati pristupila je samo 1 (jedna) kandidatkinja i to:
  1. IVANA MADUNIĆ

– nakon izvršene provjere znanja i sposobnosti (pisanim testiranjem), imenovana kandidatkinja  koja  je pristupila testiranju od mogućih 30 bodova  ostvarila je 28 bodova , te stekla uvjete za provedbu intervjua  koji je održan istoga dana , 19.listopada 2018.g u 13.00 sati u prostorijama Općine Cista Provo.

  1. Povjerenstvo utvrđuje Rang listu prema broju ostvarenih bodova:
  2. Ivana Madunić- od mogućih 30 bodova , ostvarila je sveukupno 28 bodova
  • Povjerenstvo dostavlja ovo Izviješće s rang listom kandidata Općinskom radi daljnjeg postupanja – donošenja Odluke po ovom Oglasu.

    Dostavom ovog Izvješće, Povjerenstvo je izvršilo svoju zadaću, te je završilo sa radom 19.listopada 2018. u 15.00 sati.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

“ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”

 

 

BOŽO ĆUBIĆ

MARIJAN KURTOVIĆ

MARIJA BILIĆ

Skip to content