REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-5

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ), u svrhu prijema u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo , za koji je objavljen Oglas dana 24.rujna 2018.g., Povjerenstvo za provedbu istoga  objavljuje  

 

P O Z I V

 ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo, na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA  “ZAŽELI- ostvari u Općini Cista Provo” – i izvršitelj/ica, utvrdulo je da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. IVANA MADUNIĆ
  2. RADA MUŽINIĆ

 Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene Oglasom provest će se putem pisanog testiranja kandidata i to iz slijedećih pravnih izvora:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  • Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020.

  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

  • Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom

  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf

Iz svakog pravnog izvora u pisanom obliku bit će postavljeno 5 pitanja, a za svako pitanje kandidatu se može dodijeliti od 0 do najviše 2 boda, tako da kandidat može ostvariti najviše 30 bodova.

 

Kandidati koji postignu najmanje 50% bodova iz svakog pravnog dijela pisane provjere znanja  bit će pozvani na usmeni intervju.

Usmeni intervju provest će se isti dan , po završetku pisanog dijela ispita i ispravka istoga, a o čemu će kandidati biti obaviješteni na pismenom testiranju.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se dana 19.listopada, 2018.g. (petak), s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Cista Provo, Trg Dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo.

Datum održavanja pisanog testiranja, s popisom kandidata koji se pozivaju na testiranje, a ispunjavaju formalne uvjete objavljen je na web stranici Općine Cista Provo,www.opcina-cista-provo.hr , najmanje 5 dana prije dana održavanja provjere i na Oglasnoj ploči Općine Cista Provo.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas, o čemu će biti pisano obaviješten.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili neku drugu identifikacijsku ispravu.

           

Povjerenstvo za provedbu oglasa

“ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”

 

 

BOŽO ĆUBIĆ

MARIJAN KURTOVIĆ

MARIJA BILIĆ

Skip to content