ruj. 23, 2019

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu i redovnih studenata za školsku godinu 2019/20.

Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 17.09. 2019.g. donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu

 i redovnih studenata za školsku godinu 2019/20.

 

Članak 1.

 Općina Cista Provo sufinancirati će prijevoz učenika s područja Općine odnosno naselja; Biorine, Dobranje, Cista Velika, Cista Provo, Svib i Aržano, u srednju školu u Imotski, te učenika s područja Aržana u srednju školu u Sinj. Općina Cista Provo sufinanciranje će izvršiti putem ispostavljenih mjesečnih računa, sa  priloženom specifikacijom obračuna, od strane linijskog prijevoznika .

 

Članak 2.

 Prijevoz učenika srednjih škola do  Imotskog Općina Cista Provo će sufinancirati u iznosu najviše do 25%  od  cijene putne karte koju je odredilaVlada RH .

      – uz iznimku obitelji iz kojih više učenika pohađa srednju školu u Imotskom i Sinju, gdje će Općina Cista Provo svakog daljnjeg srednjoškolca sufinancirati iznosom od dodatnih 100,00 kn mjesečno.

 

Članak 3.

 Općina Cista Provo sufinancirati će i prijevoz učenika koji srednju školu pohađaju u

Splitu, ako takve srednje škole nema u Imotskom ili u Sinju .Sredstva za prijevoz ovih učenika doznačit će se na žiro račun roditelju u onoj visini koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do Imotskog .

Članak 4.

 Općina Cista Provo sufinancirat će i prijevoz redovnih studenata sa područja Općine i to studente koji pohađaju studij u Zagrebu sa 5 (pet) povratnih karata po studentu, a studente koji pohađaju studij u Splitu i u Mostaru sa 20 (dvadeset) povratnih karata , studente koji pohađaju studij u Šibeniku , Zadru i Osijeku sa 5 (povratnih) povratnih karata.

Općina Cista Provo će u mjesečnim obrocima sufinancirati prijevoz studenata sa 80%,cijene, a student će platiti plaća 20% cijene karte .

Članak 5.

 Načelnik općine je zadužen za provedbu odredbi ove Odluke i za reguliranje ugovornih odnosa sa  prijevoznicima.

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a primjenjivati će se od početka navedene školske godine i biti će objavljena u Službenom glasilu općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Općine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA: 420-01/19-01/ 20
URBROJ:2129/02-01-19-01  
Cista Provo, 17.09.2019.g.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

Read More
ruj. 23, 2019

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učrnika srednjih škola i studenata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

 

O B A V I J E S T

 

Općinsko vijeće Općine Cista Provo je na sjednici održanoj 17.rujna 2019.g. Donijelo Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata sa područja svoje Općine za šk.god. 2019/2020.

Zainteresirani studenti trebaju u Općinu Cista Provo donijeti ili poslati elektronskim putem  slijedeće:

  • Potvrdu sa fakulteta da je upisan kao redovni student;
  • Dokaz o prebivalištu na području Općine Cista Provo.

 

Sama tehnika izdavanja karata za studente obavljati ce se prema slijedećoj metodologiji:

  • Općina Cista Provo će svim studentima svoje općine koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje izdavati potvrde za tu svrhu,
  • Studenti će se javiti nadležnoj službi u FlixBus-u i dostaviti potvrde iz općine elektronskim putem (skenirano) ili osobno na najbližem prodajnom mjestu FlixBusa,
  • FlixBus će svim studentima koji ispunjavaju uvjet iz ugovora, izdati elektronske kodove koji će se koristiti prilikom rezerviranja karata iz ugovora tijekom aktualne školske godine, bez potrebe dolaska na prodajno mjesto,
  • FlixBus će pripremiti i dodatnu izjavu za studente kojima će ih upozoriti na mogućnost storniranja karata u slučajevima bilo kakve zlouporabe i prenošenja karata na osobe koje nisu sastavnim dijelom programa sufinanciranja od strane Općine,
  • U slučaju bilo kakve zlouporabe autobusnih karata od strane studenata, iste će biti stornirane

Svaki student  sa pravom na sufinancirane karte  će se javiti na sljedeće kontakte

mail: agencija@flixbus.hr

Telefon: 01 / 44 00 481

dostaviti potpisanu Izjavu i Potvrdu općine, te ostvariti pravo na iste.

 

 

Read More
ruj. 18, 2019

Zaključak o sufinanciranju nabave nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih škola

Temeljem članka 14. i članka 45. stavka 3. Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13, 02/13), uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Cista Provo, Općinski načelnik Općine Cista Provo donosi  slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

O SUFINANCIRANJU NABAVE NASTAVNIH SREDSTAVA ZA
POTREBE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE
CISTA PROVO ZA ŠKOLSKU GODINU 2019/2020.

 

I.

 Općina Cista Provo sufinancirati će nastavna sredstava (radne bilježnice i školski pribor) za školsku godinu 2019/2020. i to:

  • nabavu nastavnih sredstava za učenike koji pohađaju od prvog do četvrtog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo,
  • nabavu nastavnih sredstava za učenike koji pohađaju od petog do osmog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo

 

II.

        Učenicima koji pohađaju prvi do četvrtog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo, Općina će sufinancirati nabavu nastavnih sredstava iznosom od 400,00 kn .

Učenicima koji pohađaju peti do osmog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo, Općina će sufinancirati nabavu nastavnih sredstava iznosom od 600,00 kn.

Gore navedeni iznosi predstavljaju cca 50 % od ukupnog iznosa cijene potrebnih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola.

 

III.

 Sredstva za sufinanciranje nabave nastavnih sredstava za  učenike osnovnih škola na području Općne Cista Provo doznačit će se na transakcijske račune jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika  učenika, a nakon podnesenog zahtjeva za sufinanciranje i dostavljenih podataka.

        

IV.

 Sredstva za izvršenje ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Općine Cista Provo za 2019.g. na poziciji A 100029, Pomoć obiteljima i kućanstvima.

 

V.

 Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Cista Provo.

 

Članak 6.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a  biti će objavljen u Službenom glasilu općine Cista Provo , na oglasnoj ploči Općine i na internetskoj stranici Općine Cista Provo.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinski načelnik
KLASA: 420-01/19-01/
URBROJ:2129/02-03-19
Cista Provo, 18.09.2019.g.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

 

PRILOG:
-Obrazac zahtjeva za sufinanciranje radnih bilježnica 2019-2020

Read More
kol. 30, 2019

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Read More
kol. 30, 2019

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Splitsko-dalmatinske županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija prikupljanja održati će se u petak 30.08.2019. od 8:00 do 10:00 sati u Imotskom, na lokaciji poljoljekarna Poljopromet d.o.o., Glavina Donja 373.

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena. Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Read More
lip. 14, 2019

Predavanje za šumovlasnike

Read More