Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 17.09. 2019.g. donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu

 i redovnih studenata za školsku godinu 2019/20.

 

Članak 1.

 Općina Cista Provo sufinancirati će prijevoz učenika s područja Općine odnosno naselja; Biorine, Dobranje, Cista Velika, Cista Provo, Svib i Aržano, u srednju školu u Imotski, te učenika s područja Aržana u srednju školu u Sinj. Općina Cista Provo sufinanciranje će izvršiti putem ispostavljenih mjesečnih računa, sa  priloženom specifikacijom obračuna, od strane linijskog prijevoznika .

 

Članak 2.

 Prijevoz učenika srednjih škola do  Imotskog Općina Cista Provo će sufinancirati u iznosu najviše do 25%  od  cijene putne karte koju je odredilaVlada RH .

      – uz iznimku obitelji iz kojih više učenika pohađa srednju školu u Imotskom i Sinju, gdje će Općina Cista Provo svakog daljnjeg srednjoškolca sufinancirati iznosom od dodatnih 100,00 kn mjesečno.

 

Članak 3.

 Općina Cista Provo sufinancirati će i prijevoz učenika koji srednju školu pohađaju u

Splitu, ako takve srednje škole nema u Imotskom ili u Sinju .Sredstva za prijevoz ovih učenika doznačit će se na žiro račun roditelju u onoj visini koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do Imotskog .

Članak 4.

 Općina Cista Provo sufinancirat će i prijevoz redovnih studenata sa područja Općine i to studente koji pohađaju studij u Zagrebu sa 5 (pet) povratnih karata po studentu, a studente koji pohađaju studij u Splitu i u Mostaru sa 20 (dvadeset) povratnih karata , studente koji pohađaju studij u Šibeniku , Zadru i Osijeku sa 5 (povratnih) povratnih karata.

Općina Cista Provo će u mjesečnim obrocima sufinancirati prijevoz studenata sa 80%,cijene, a student će platiti plaća 20% cijene karte .

Članak 5.

 Načelnik općine je zadužen za provedbu odredbi ove Odluke i za reguliranje ugovornih odnosa sa  prijevoznicima.

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a primjenjivati će se od početka navedene školske godine i biti će objavljena u Službenom glasilu općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Općine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA: 420-01/19-01/ 20
URBROJ:2129/02-01-19-01  
Cista Provo, 17.09.2019.g.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

Skip to content