Temeljem članka 14. i članka 45. stavka 3. Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13, 02/13), uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Cista Provo, Općinski načelnik Općine Cista Provo donosi  slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

O SUFINANCIRANJU NABAVE NASTAVNIH SREDSTAVA ZA
POTREBE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE
CISTA PROVO ZA ŠKOLSKU GODINU 2019/2020.

 

I.

 Općina Cista Provo sufinancirati će nastavna sredstava (radne bilježnice i školski pribor) za školsku godinu 2019/2020. i to:

  • nabavu nastavnih sredstava za učenike koji pohađaju od prvog do četvrtog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo,
  • nabavu nastavnih sredstava za učenike koji pohađaju od petog do osmog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo

 

II.

        Učenicima koji pohađaju prvi do četvrtog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo, Općina će sufinancirati nabavu nastavnih sredstava iznosom od 400,00 kn .

Učenicima koji pohađaju peti do osmog razreda u osnovnim školama na području Općine Cista Provo, Općina će sufinancirati nabavu nastavnih sredstava iznosom od 600,00 kn.

Gore navedeni iznosi predstavljaju cca 50 % od ukupnog iznosa cijene potrebnih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola.

 

III.

 Sredstva za sufinanciranje nabave nastavnih sredstava za  učenike osnovnih škola na području Općne Cista Provo doznačit će se na transakcijske račune jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika  učenika, a nakon podnesenog zahtjeva za sufinanciranje i dostavljenih podataka.

        

IV.

 Sredstva za izvršenje ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Općine Cista Provo za 2019.g. na poziciji A 100029, Pomoć obiteljima i kućanstvima.

 

V.

 Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Cista Provo.

 

Članak 6.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a  biti će objavljen u Službenom glasilu općine Cista Provo , na oglasnoj ploči Općine i na internetskoj stranici Općine Cista Provo.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinski načelnik
KLASA: 420-01/19-01/
URBROJ:2129/02-03-19
Cista Provo, 18.09.2019.g.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

 

PRILOG:
-Obrazac zahtjeva za sufinanciranje radnih bilježnica 2019-2020

Skip to content