REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-1

Cista Provo, 20.rujna 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 19. članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI- ostvari u Općini Cista Provo” – 1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme 30 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Opis poslova:

Provedba projekta, koordinacija partnera, izvještavanje, financijsko upravljanje, koordinacija sa cjelokupnim timom, prezentacija projekta u medijima, provođenje postupka nabave, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija sa ciljanom skupinom, monitoring i izvještavanje.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– VŠS ili VSS- ekonomskog smjera

– poznavanje rada na računalu Microsoft Word i Microsoft Excel

– najmanje godina dana iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18 ).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– preslika diplome

– potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a

– uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18 )- u izvorniku , ne stariji od 6 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Na web-stranici Općine Cista Provo,www.opcina-cista-provo.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Cista Provo, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (0sam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, na adresu: Općina Cista Provo, Trg Dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo s naznakom”Oglas za voditelja/icu projekta ZAŽELI – ostvari u Općini Cista Provo”.

 O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNICA

Marija Bilić

 

 

 

 

 

 

Skip to content