JAVNA NABAVA

 

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU JN-03-17

11/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

10/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

Poziv na dostave ponude za provedbu postupka nabave Izrada projektne dokumentacije za uređenje i prezentaciju arheološkog lokaliteta sa stećcima „Crljivica“ u Cisti Velikoj koji se nalazi na UNESCO-vom Popisu svjetske baštine.

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

10/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 610-01/17-01/01
Urbroj: 2129/02-03-17-08
Cista Provo,06.listopada, 2017.

Sukladno članku 18. Pravilniku o jednostavnoj nabavi Općine Cista Provo, odgovorna osoba naručitelja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKANABAVE
(EV.BR. NABAVE: JN- 02/2017)

I.
Poništava se postupak jednostavne nabave JN- 02/2017za Izradu projektne dokumentacije za uređenje i prezentaciju arheološkog lokaliteta sa stećcima „Crljivica“ u Cisti Velikoj koji je pod zaštitom UNESCO-a.
II.
Novi postupak nabave za Izradu projektne dokumentacije za uređenje i prezentaciju arheološkog lokaliteta sa stećcima „Crljivica“ u Cisti Velikoj koji je pod zaštitom UNESCO-a Naručitelj će pokrenuti po zaprimanju uvjeta Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
OBRAZLOŽENJE
Naručitelj stavlja poništava postupak jednostavne nabave broj: JN- 02/2017za Izradu projektne dokumentacije za uređenje i prezentaciju arheološkog lokaliteta sa stećcima „Crljivica“ u Cisti Velikoj koji je pod zaštitom UNESCO-a jer nadležni konzervatorski odjel nije dao suglasnost na prijedlog ugovora o izradi projektne dokumentacije.
Naručitelj mora projektni zadatak uskladiti sa posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela a što podrazumijeva potpunu izmjenu projektnog zadatka pa se ugovor ne može sklopiti temeljem uvjeta iz Poziva za nadmetanje i troškovnika koji su ponditeljimadostavleni u ovom postupku nabave.
Pristigle ponude se ne mogu ocjenjivati prema novim uvjetima stoga je postupak nabave trebalo poništit
Odluka o stavanju izvan snage i poništenju je konačna i na nju se ne može uložiti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Općinski načelnik:
BOŽO ĆUBIĆ

Dostaviti:
1. Svim ponuditeljima
2. Pismohrani, ovdje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

09/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

Za provedbu postupka nabave Izrada projektne dokumentacije za uređenje i prezentaciju arheološkog lokaliteta sa stećcima „Crljivica“ u Cisti Velikoj koji je pod zaštitom UNESCO-a

- IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

07/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. troskovnik
2. dokumentacija_o_nabavi
3. odluka_o_imenovanju
4. poziv_na_javno_savjetovanje
5. elementi_za_iskolcenje
6. parking_tekstualni_dio
7. tehnicki_opis
8. pdf

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

10/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO 04-16
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA IZGRADNJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO
3. Troškovnik radova 2016. nerazvrstanih cesta

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

03/2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO BN 01-17
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA IZGRADNJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO 2017
3. Troskovnik radova 2017. nerazvrstanih cesta - 01-2017

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

10/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-03-16

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BN 03-16

10/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU NOVOG TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BN 03-16
3. PROJEKTNI ZADATAK-Cista Velika

 

NATJEČAJ

Kolovoz 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

06/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA
2. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA DJEČJE IGRALIŠTE
3. Troškovnik Dječje igralište

 

 

ELABORAT ZA CESTE

05/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU ELABORATA ZA CESTE BN 01-16oc
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ELABORAT ZA CESTE
3. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU ELABORATA ZA CESTE

 

Veljača 2016. | Općina Cista Provo

- REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE ZA 2015

- REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI VELIKE VRIJEDNOSTI

- POPIS OSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015

- POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA

 

Veljača 2016. | Općina Cista Provo

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

08 12 2015 | Općina Cista Provo

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Bagatelna nabava
3. Troškovnik

 

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-08-15

26 10 2015 | Općina Cista Provo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Trg dr.Ante Starčevića 1
21 256 CISTA PROVO
MB:2800217;OIB:19103241858
KLASA:340-01/15-01/02
URBROJ:2129/02-03-15-10
Cista Provo, 26. listopada, 2015.g.

 

Općinski načelnik  Općine Cista Provo  , na temelju članka 45. Statuta Općine Cista Provo ( Službeni glasnik Općine Cista Provo 01/13), i članka 24. Pravilnika o provedbi  postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, u  postupku  javne nabave bagatelne vrijednosti evidencijski broj nabave BN-07/15, objavljenom na web stranici Općine  9.listopada, 2015.g.    za izvođenje radova na izgradnji nerazvrstanih cesta na području Općine Cista Provo., donio je dana  26.listopada,  2015.g. slijedeću

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda u postupku  javne nabave Izvođenja radova na izgradnji nerazvrstanih cesta na području Općine Cista Provo  odabrana je ponuda ponuditelja OBRT BARTULIN , Kneza Trpimira 7,  21 252 TUGARE

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI

Naziv:

„OBRT BARTULIN"

OIB:

09780159269

Sjedište:

Kneza Trpimira 7, TUGARE

Broj ponude:

53-2015

Datum ponude:

20.10.2015.g.

Cijena ponude (u kn bez PDV-a)

264.470,00

Porez na dodanu vrijednost (u kn):

  66.117,50

Ukupna cijena ponude:

330. 587,50 kn

Obrazloženje

U  postupku  javne nabave bagatelne vrijednosti  broj: BN-07/15, objavljenom na web stranici Općine Cista Provo  dana  09.listopada 2015.g.,  za nabavu  izvođenja radova  na uređenju nerazvrstanih cesta  na području Općine Cista Provo, do roka za otvaranje ponuda 20. listopada  2015..g. u 12:00 sati  pristigle su  četiri (4)  ponude  :

-"OBRT BARTULIN", vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21 252 Tugare.

Stručne osobe naručitelja , dana 23. listopada, 2015.g., u postupku pregleda i ocjene ponuda nakon provjere pravovremenosti; ispunjenja uvjeta sposobnosti i računske ispravnosti ponudae utvrdili su da je  pristigla ponuda sukladna zahtjevima koje je naručitelj odredio u  pozivu za dostavu ponuda i dokumentaciji za nadmetanje .
Slijedom navedenoga, stručne osobe  su naručitelju predložile, sukladno članka 23.  navedenog Pravilnika,  sklapanje ugovora o javnoj nabavi sa tim ponuditeljom.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u izreci.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ponuditelj u postupku nabave , ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora  u predmetnoj bagatelnoj nabavi , odnosno koji bi pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava. Zaštitu prava može tražiti tijelo nadležno za sustav javne nabave i /ili Državno odvjetništvo.

 

NAČELNIK OPĆINE

BOŽO ĆUBIĆ
Dostaviti:
1.Svim ponuditeljima
2.Pismohrani, ovdje
Prilog:- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

 

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-08-15

09 10 2015 | Općina Cista Provo

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA IZGRADNJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO

- NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO

- Troškovnik radova 2015., nerazvrstanih cesta

 

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-08-15

05 10 2015 | Općina Cista Provo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Trg dr.Ante Starčevića 1
21 256 CISTA PROVO
MB:2800217;OIB:19103241858
KLASA:361-01/15-01/01
URBROJ:2129/02-03-15-11
Cista Provo, 01. listopada 2015. g.

 

Općinski načelnik  Općine Cista Provo  , na temelju članka 45. Statuta Općine Cista Provo ( Službeni glasnik Općine Cista Provo 01/13), i članka 24. Pravilnika o provedbi  postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, u  postupku javne nabave bagatelne vrijednosti evidencijski broj nabave BN-08/15, objavljenom  na web stranici Općine  11.rujna, 2015.g.    za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u mjestu  Biorine, donio je dana 01.listopada, 2015.g. slijedeću

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u mjestu Biorine odabrana je ponuda ponuditelja PAVELA TRADE d.o.o., Čaporice 70. 21 240 Trilj

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI

Naziv:

PAVELA TRADE d.o.o.

OIB:

65672569451

Sjedište:

Čaporice 70, 21 240 Trilj

Broj ponude:

105/15

Datum ponude:

25.09.2015.

Cijena ponude (u kn bez PDV-a)

366.340,00 kn

Porez na dodanu vrijednost (u kn):

91.585,00 kn

Ukupna cijena ponude:

457.925,00 kn

Obrazloženje

U  postupku javne nabave bagatelne vrijednosti  broj: BN-08/15, objavljenom  na web stranici Općine Cista Provo  dana 01.listopada, 2015.g.,  za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u mjestu Biorine , do roka za otvaranje ponuda 25.rujna, 2015.g. u 12:00 sati pristigle su slijedeće četiri (4) ponude  :

-PATRLJI d.o.o., Botuška 22, Podbablje Gornje,21 262  Kamenmost  i
-KATIĆ BAU d.o.o.,Ante Starčevića 7, 21 257 Lovreć
-EURORAD- LOVREĆ, Katići 12, 21 257 Lovreć
-PAVELA TRADE d.o.o.,Čaporice 70, 21 240 Trilj

Stručne osobe naručitelja , dana 30.rujna, 2015.g., u postupku pregleda i ocjene ponuda nakon provjere pravovremenosti; ispunjenja uvjeta sposobnosti i računske ispravnosti ponuda utvrdili su da su  pristigle ponude sukladne zahtjevima koje je naručitelj odredio u  pozivu za dostavu  ponuda i dokumentaciji za nadmetanje .
Slijedom navedenoga, stručne osobe  su naručitelju predložile, sukladno članka 23.  navedenog Pravilnika,  sklapanje ugovora o javnoj nabavi sa ponuditeljem koji je ponudio najnižu cijenu predmetnih radova. Isto  je u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje u kojoj stoji da je kriterij za odabir najpovoljnije ponude najniža cijena, a to je ponuda ponuditelja «Pavela trade“d.o.o.,Čaporice 70, 21 240 Trilj.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u izreci.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ponuditelj u postupku nabave , ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora  u predmetnoj bagatelnoj nabavi , odnosno koji bi pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava. Zaštitu prava može tražiti tijelo nadležno za sustav javne nabave i /ili Državno odvjetništvo.

 

NAČELNIK OPĆINE

BOŽO ĆUBIĆ
Dostaviti:
1. Svim ponuditeljima
2. Pismohrani, ovdje
Prilog:- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

NATJEČAJ

21 09 2015 | Općina Cista Provo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

OIB:19103241858
MB: 2800217

KLASA:361-01/15-01/01
Urbroj:2129/02-03-15-04
U Cisti Provo, 21. rujna, 2015.g.

PREDMET: Ispravak poziva za nadmetanje

Poštovani ponuditelji,

izvješćujem Vas da se otvaranje ponuda za izgradnju mrtvačnice u mjestu Biorine odgađa  za dan  25. rujna 2015. g. (PETAK) u 12.00 sati u prostorijama općine Cista Provo. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Božo Ćubić

11 09 2015 | Općina Cista Provo

- NATJEČAJNA DOKUMENTACIJIA ZA GRADNJU MRTVAČNICE U BIORINAMA

- Troškovnik radova mtrvačnice u Biorinama

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU MRTVAČNICE U BIORINAMA

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14. TRAVNJA 2015. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

1.OPĆI PODACI
Općina Cista Provo, Trg dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo
Tel.021/722- 201, fax. 021/ 670-218
e-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr
OIB:19103241858

OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Božo Ćubić, Općinski načelnik, mob.098255181, e-mail:opcina.cista.provo@st.t-com.hr, fax:021/722-105, 021/670-218

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 OPIS PREDMETA NABAVE

IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PLANA OPĆINE CISTA PROVO

ROK IZVRŠENJA USLUGE
Rok izvršenja i plaćanja su u skladu sa uvjetima propisanim u Pravilniku i natječaju Mjere 7.1. Agencije za plaćanja u poljoprivredi

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
KAŽNJAVANOST – ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u izjavi o nekažnjavanju koja se nalazi u Dokumentaciji za nadmetanje.

Činjenica nekažnjavanosti dokazuje se izjavom koja se nalazi u prilogu Dokumentacije za nadmetanje.Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

AKO NIJE ISPUNIO OBVEZU PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Činjenica da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuje se preslikom potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga ( ne smije postojati dug sa osnova javnih davanja, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza). Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana primitka poziva za dostavu ponude.

4. SPOSOBNOST PONUDITELJA

Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti.
Preslika Izvoda iz sudskog (trgovačkog) , strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta nabave, ne starija od tri (3) mjeseca računajući od dana primitka poziva za nadmetanje.
Dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

 

5. UPUTA PONUDITELJIMA ZA SASTAVLJANJE PONUDE

Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda se predaje u jednom ( izvornom ) primjerku pisanom na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
Ponuda mora biti složena slijedećim redosljedom:

  1. Obrazac Ponude
  2. Isprave i dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
  3. Isprave i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

 

Naprijed navedeni dijelovi uvezuju se u jednu cjelinu. Svaka stranica ponude se numerira brojem te stranice. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju, uz navod datuma, biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Prethodno navedeni dokazi koje izdaju nadležna tijela  mogu se dostaviti i kao neovjerene preslike.

Način dostave ponude

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja, te sa naznakom:NE OTVARAJ- PONUDA ZA IZRADU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PLANA                    
OPĆINE CISTA PROVO
Adresa Naručitelja je:
OPĆINA CISTA PROVO
21 256 CISTA PROVO
Trg Dr. Ante Starčevića 1
Na omotnici mora biti naziv i adresa ponuditelja. Ponuda se dostavlja osobno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom pošiljkom.

Izmjena ili dopuna ponude ili odustanak

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu i /ili dopunu ponude, koja se dostavlja  na isti način kao i osnovna ponuda s naznakom da se radi o izmjeni i /ili dopuni ponude. Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda uz naznaku da se radi o odustanku od ponude.

Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave
Predmet nabave nudi se u cijelosti.

Dopustivost alternativne ponude
Nisu dopuštene alternativne ponude.

Način određivanja cijene ponude
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom u kunama.

 

Valuta ponude : HR kuna
Cijena ponude piše se brojkama.

Rok valjanost ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana.
Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što označava u obrascu ponude.

6. OSTALE ODREDBE

Smatra se da su ponuditelji detaljno ispitali predmet nabave , da su upoznati sa svim elementima koji imaju utjecaj na izvršenje tražene usluge , te da su na temelju toga podnijeli svoju ponudu..

Datum i vrijeme ( rok ) za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 27. travnja, 2015. godine u 12,00 sati.

Datum i vrijeme  otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda izvršit će se  dana 27. travnja 2015.g. u 12.00 sati u prostorijama Općine Cista Provo (vijećnica).

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj je dužan donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude , odnosno odluku o poništenju natječaja u pisanom obliku, u roku od 30 ( trideset)  dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka se dostavlja preporučenom poštom.

Dostupnost Dokumentacije za nadmetanje

Svi zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju za nadmetanje mogu dobiti u Općini Cista Provo, svakog radnog dana, u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.

 

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

1.OPĆI PODACI
Općina Cista Provo, Trg dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo
Tel.021/722- 201, fax. 021/ 670-218
e-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr
OIB:19103241858

OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
Božo Ćubić, Općinski načelnik, mob.098255181, e-mail:opcina.cista.provo@st.t-com.hr, fax:021/722-105, 021/670-218

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 OPIS PREDMETA NABAVE
Isporuka električne energije , a prema troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

MJESTO ISPORUKE
Općina Cista Provo.

ROK TRAJANJA UGOVORA
Do kraja 2015.g. (31.12.2015.g.)

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
KAŽNJAVANOST – ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u izjavi o nekažnjavanju koja se nalazi u Dokumentaciji za nadmetanje.

Činjenica nekažnjavanosti dokazuje se izjavom koja se nalazi u prilogu Dokumentacije za nadmetanje.Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

AKO NIJE ISPUNIO OBVEZU PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Činjenica da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuje se preslikom potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga ( ne smije postojati dug sa osnova javnih davanja, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza). Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponude.

4. SPOSOBNOST PONUDITELJA

a ) Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti.
Preslika Izvoda iz sudskog (trgovačkog) , strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta nabave, ne starija od tri (3) mjeseca računajući od dana objave poziva za nadmetanje na internetskim stranicama.
b ) Važeća dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za objavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom , sukladno Zakonu o energiji.

 

5. UPUTA PONUDITELJIMA ZA SASTAVLJANJE PONUDE

Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda se predaje u jednom ( izvornom ) primjerku pisanom na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
Ponuda mora biti složena slijedećim redosljedom:

  • Popunjen i ovjeren ponudbeni list od strane ponuditelja
  • Popunjen i ovjeren Troškovnik od strane ponuditelja
  • Izjava o nekažnjavanju
  • Izvadak iz sudskog registra
  • Važeća dozvola HERA-e
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga

Naprijed navedeni dijelovi uvezuju se u jednu cjelinu. Svaka stranica ponude se numerira brojem te stranice. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju, uz navod datuma, biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Prethodno navedeni dokazi koje izdaju nadležna tijela  mogu se dostaviti i kao neovjerene preslike.

Način dostave ponude

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja, te sa naznakom:NE OTVARAJ- PONUDA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  
Adresa Naručitelja je:
OPĆINA CISTA PROVO
21 256 CISTA PROVO
Trg Dr. Ante Starčevića 1
Na omotnici mora biti naziv i adresa ponuditelja. Ponuda se dostavlja osobno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom pošiljkom.

Izmjena ili dopuna ponude ili odustanak

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu i /ili dopunu ponude, koja se dostavlja  na isti način kao i osnovna ponuda s naznakom da se radi o izmjeni i /ili dopuni ponude. Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda uz naznaku da se radi o odustanku od ponude.

Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave
Predmet nabave nudi se u cijelosti.

Dopustivost alternativne ponude
Nisu dopuštene alternativne ponude.

Način određivanja cijene ponude
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom u kunama.

 

Valuta ponude : kuna
Cijena ponude piše se brojkama.

Rok valjanost ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana.
Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što označava u obrascu ponude.

6. OSTALE ODREDBE

Smatra se da su ponuditelji detaljno ispitali predmet nabave , da su upoznati sa svim elementima koji imaju utjecaj na izvršenje traženog posla , te da su na temelju toga podnijeli svoju ponudu..

Datum i vrijeme ( rok ) za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 18.prosinca, 2014. godine u 12,00 sati.

Datum i vrijeme  otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će se  dana 18.prosinca, 2014.g. u 12.00 sati u prostorijama Općine Cista Provo (vijećnica).

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj je dužan donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude , odnosno odluku o poništenju natječaja u pisanom obliku, u roku od 30 ( trideset)  dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka se dostavlja preporučenom poštom.

Dostupnost Dokumentacije za nadmetanje

Svi zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju za nadmetanje mogu dobiti u Općini Cista Provo, svakog radnog dana, u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU MRTVAČNICE U SVIBU

12. KOLOVOZA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU MRTVAČNICE U SVIBU - .pdf

 

 

Linkovi

 

Općina Cista Provo

Općina Cista Provo
Trg dr. Ante Starčevića 1
21256 Cista Provo

Tel: +385 21 722 201
Fax: +385 21 670 218
E-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr

OIB: 19103241858
MB: 2800217

Vrijeme za primanje građana: 08:00h - 14:00h

Općinski načelnik: Božo Čubić
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Kurtović

Županija: Splitsko - Dalmatinska
Broj stanovnika (2001): 3674
Površina: 98 km2
Naselja u sastavu općine: Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib